วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ https://sci-journal.rmutk.ac.th/index.php/stj <p>เป็นวารสารที่มุ่งเน้นเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สถาปัตยกรรมและการออกแบบ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกษตร การบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกับศาสตร์ต่างๆ ที่หลากหลาย รวมถึงวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรม</p> en-US piya@mail.rmutk.ac.th (วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) orasa.p@mail.rmutk.ac.th (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ) Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ผลของโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและโซเดียมเคซีเนตในการทดแทนฟอสเฟตต่อคุณลักษณะ ทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสของไส้กรอกหมูผสมไก่ https://sci-journal.rmutk.ac.th/index.php/stj/article/view/18 <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p>งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง (SPI) และโซเดียมเคซีเนต (SC) ในการทดแทนฟอสเฟตต่อคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสของไส้กรอกหมูผสมไก่ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเติม SPI ปริมาณ 2% หรือ SC ปริมาณ 1% ช่วยปรับปรุงความสามารถในการอุ้มน้ำทำนองเดียวกับฟอสเฟตปริมาณ 0.3% โดย SPI ปริมาณ 2% สามารถลดการสูญเสียน้ำหนักหลังการทำสุกได้มากกว่าตัวอย่างอื่นเมื่อเทียบกันระหว่างตัวอย่างที่เติมสารทดแทน (<em>p</em>&lt;0.05) ขณะที่ SC ปริมาณ 1% และ 2% มีผลไม่แตกต่างกัน (<em>p</em>≥0.05) ผู้วิจัยจึงเลือกวิเคราะห์ค่าสี ลักษณะเนื้อสัมผัสและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของไส้กรอกที่เติม SPI ปริมาณ 2% และ SC ปริมาณ 1% พบว่าสารทั้งสองชนิดที่ปริมาณดังกล่าวสามารถเพิ่มความสว่างและปรับปรุงเนื้อสัมผัสซึ่งบ่งชี้ความแข็งแรงภายในโครงสร้างของไส้กรอกในทิศทางเดียวกับฟอสเฟต (<em>p</em>≥0.05) แต่ไส้กรอกที่เติม SPI ปริมาณ 2% ได้คะแนนความชอบด้านความชุ่มฉ่ำและความชอบโดยรวมสูงกว่าไส้กรอกที่เติม SC ปริมาณ 1% สรุปได้ว่า SPI ปริมาณ 2% และ SC ปริมาณ 1% มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ทดแทนฟอสเฟต เนื่องจากมีแนวโน้มช่วยรักษาความสามารถในการอุ้มน้ำ โดยที่การใช้ SPI ปริมาณ 2% จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการใช้ SC ปริมาณ 1% ในด้านการลดการสูญเสียน้ำหนักหลังการทำสุกและปรับปรุงคุณภาพทางประสาทสัมผัส</p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p>The aim of this study was to determine the effect of soy protein isolate (SPI) and sodium caseinate (SC) replacing phosphate on physical, chemical and sensory characteristics of pork/chicken sausage. The result showed that replacement of phosphate with SPI at concentrations of 2% or SC at concentration of 2% resulted in improving water holding capacity, which were similar to addition of 0.3% phosphates. The 2% SPI could significantly reduce cooking loss compared with other samples among the replacers (<em>p&lt;</em>0.05), while there was no difference between the 1% and 2% SC (<em>p≥</em>0.05). Therefore, the color values, texture profile and sensory characteristics of sausage with 2% SPI and 1% SC were subsequently elucidated. Both replacers at those levels could increase lightness and improve textural properties of sausage indicated the strengthen structure similar to those of phosphate sample (<em>p≥</em>0.05). However, the sausage added with 2% SPI had sensory liking scores greater than those with 1% SC for juiciness and overall liking. The results were same as those with phosphate. In conclusion, 2% SPI and 1% SC are likely to use in replacing for phosphate because they could maintain water holding capacity while the use of 2% SPI was more effective in terms of reducing cooking loss and improving sensory quality of the sausage than that of 1% SC.</p> Naruemon Jommark Copyright (c) 2021 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ https://sci-journal.rmutk.ac.th/index.php/stj/article/view/18 Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 +0000 ระบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยราสเบอร์รี่พายและคิวอาร์โค้ด https://sci-journal.rmutk.ac.th/index.php/stj/article/view/21 <p>ระบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยราสเบอร์รี่พาย และคิวอาร์โค้ด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบลงชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด และเพื่อแสดงข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา แยกตามภาคการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาตามหลักวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยระบบแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนฮาร์ดแวร์ ใช้ราสเบอร์รี่พายเชื่อมต่อกับโมดูลกล้องราสเบอร์รี่พาย<br>เพื่อสแกนคิวอาร์โค้ด และใช้ไวไฟยูเอสบีอะแดปเตอร์ เพื่อทำงานเป็นไวไฟฮอตสปอต ส่วนซอฟต์แวร์ทำการออกแบบโปรแกรมโดยใช้แผนภาพยูเอ็มแอลในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบในด้านการรองรับผู้ใช้งานที่เข้าใช้ระบบพร้อมกันด้วยโปรแกรมอาปาเช เจเมเทอร์ ซึ่งพบว่าเวลาเฉลี่ยที่ระบบสามารถตอบสนองการใช้งานพร้อมกัน 150 คน ใช้เวลาตอบสนองประมาณ 15 วินาที และที่ 200 คน ใช้เวลาตอบสนองประมาณ 1 นาที 35 วินาที</p> สมฤดี เทียมมีเชาว์ Copyright (c) 2021 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ https://sci-journal.rmutk.ac.th/index.php/stj/article/view/21 Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 +0000 การสังเคราะห์เอทิลเอสเทอร์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่แปรรูปจากกระดูกหมู Ethyl ester synthesis using modified waste pork bones as a catalyst https://sci-journal.rmutk.ac.th/index.php/stj/article/view/25 <p>ปัจจุบันการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีราคาถูกและได้มาจากของเหลือทิ้งส่งผลต่อการลดต้นทุนในการผลิต งานวิจัยเรื่องนี้นำเศษกระดูกหมูมาแปรรูปเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับสังเคราะห์เอทิลเอสเทอร์&nbsp; จากวัตถุดิบเริ่มต้นคือน้ำมันปาล์มที่ผ่านการใช้แล้ว การทดลองจะเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโดยนำกระดูกหมูมาเผาที่ 1000 <sup>o</sup>ซ และเพิ่มความว่องไวโดยการเคลือบฝังแบบเปียกด้วยสารละลาย K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยน้ำหนักของตัวเร่งปฏิกิริยา และหาภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์เอทิลเอสเทอร์ผ่านปฏิกิริยาแทรนส์เอสเทอริฟิเคชัน ที่อุณหภูมิคงที่ 75 <sup>o</sup>ซ ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาเท่ากับร้อยละ 6-8 โดยน้ำหนัก อัตราส่วนโดยโมลของเอทานอลต่อน้ำมันที่ 6:1-15:1 เวลาระหว่าง 2-4 ชั่วโมง &nbsp;ผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้เทคนิค XRD พบสัญญาณที่แสดงโครงสร้างของไฮดรอกซีอะพาไทต์ &nbsp;การวัดค่าความเป็นเบสโดยใช้ Hammett indicator ค่าความเป็นเบสอยู่ในช่วง 9.3 &lt; H_ &lt; 15&nbsp; การเคลือบฝังด้วยสารละลาย KNO<sub>3</sub> &nbsp;ส่งผลต่อความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยา ภาวะที่เหมาะสมจากการศึกษาคือ อัตราส่วนโดยโมลของเอทานอลต่อน้ำมันที่&nbsp; 9:1&nbsp; เวลา 3 ชั่วโมง ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 8 โดยน้ำหนัก ได้ปริมาณเอทิลเอสเทอร์สูงสุดถึงร้อยละ 90 โดยน้ำหนัก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเทอร์จากเอทานอลที่สามารถนำไปใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลจากปิโตรเลียม</p> <p>This work has concerned the development of inexpensive catalyst, derived from pork bone, for the synthesis of ethyl ester from used palm oil. The experiment was commenced by calcination of pork bone at 1000 °C, followed by wet impregnation with 30 wt%of K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. The synthesis of ethyl ester via transesterification was then carried out under various conditions, at 75 °C for 2-4 h, with the use of 6-8 wt% of the catalyst and 6:1 to 15:1 molar ratios of ethanol to palm oil. &nbsp;&nbsp;The results from XRD technique confirm the formation of hydroxyl apatite, and the pH values were in the range of 9.3 and 15. It was also found activity of the catalyst was effected after impregnation with KNO<sub>3</sub>.&nbsp;&nbsp; In overall, from this study, the optimum conditions was found at the molar ratio of 9:1, 3 h reaction time, 8 wt% of the prepared catalyst. The above conditions yield the maximum percentage yield of ethyl ester of 90 wt%. This approach was considered as an alternative for preparing biodiesel from ethanol for replacement of petroleum based diesel.</p> Sasiwimol Wootthikanokkhan Copyright (c) 2021 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ https://sci-journal.rmutk.ac.th/index.php/stj/article/view/25 Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 +0000 โปรแกรมจำแนกประเภทข้อมูลแบบหลายโมเดล https://sci-journal.rmutk.ac.th/index.php/stj/article/view/26 <p>การจำแนกประเภทข้อมูลนั้นมีการพัฒนาเทคนิคในการจำแนกประเภทอย่างต่อเนื่อง โดยค่าความถูกต้องในการจำแนกประเภทข้อมูลถือเป็น ค่าที่นำมาใช้ในการวัดประสิทธิภาพของตัวจำแนกประเภทอย่างแพร่หลาย ในแต่ละชุดข้อมูลที่มีความแตกต่างกันมีความเหมาะสมในการเลือกใช้ตัวจำแนกประเภทที่แตกต่างกันซึ่งเป็นความยากต่อผู้ใช้โดยทั่วไป งานวิจัยนี้จึงนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมจำแนกประเภทข้อมูลแบบหลายโมเดล โดยคัดเลือกตัวจำแนกที่เป็นที่รู้จัก ห้าชนิดได้แก่ Neural Network, Decision Tree, Naïve Bayes, Support Vector Machine, และ K-Nearest Neighbor มาใช้งานร่วมกันเพื่อให้โปรแกรมคัดเลือกโมเดลที่ดีที่สุดสำหรับชุดข้อมูลนั้น ๆ มาใช้งาน ผลการทดสอบกับชุดข้อมูล แปดชุด พบว่าในแต่ละชุดข้อมูลจะมีตัวจำแนกประเภทที่เหมาะสมและให้ค่าความถูกต้องสูง กระจายตัวกันไป และตัวโปรแกรมได้เลือกใช้โมเดลที่มีค่าความถูกต้องสูงที่สุดให้ผู้ใช้โดยอัตโนมัติ &nbsp;</p> ศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ Copyright (c) 2021 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ https://sci-journal.rmutk.ac.th/index.php/stj/article/view/26 Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 +0000