การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวทางภาคเหนือตอนบน

  • ดรุณี พาดี 0865146570
  • อาจรีย์ ธนเศรษฐ์สุธี
  • ธวัชชัย สารวงษ์
Keywords: เหมืองข้อมูล, เทคนิคป่าสุ่ม, การท่องเที่ยวทางภาคเหนือ

Abstract

การท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิมทำให้บริษัทนำเที่ยวมีแนวคิดที่จะสร้างแพคเกจทัวร์ที่เหมาะสมและตรงความต้องการของผู้ใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวทางภาคเหนือตอนบน เพื่อเลือกเทคนิคเหมืองข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการสร้างแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวทางภาคเหนือตอนบน สร้างโมเดลสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลนักท่องเที่ยวทางภาคเหนือตอนบนจำนวน 500 อินสแตนซ์ ด้วยคุณลักษณะจำนวน 8 คุณลักษณะ ได้แก่ ข้อมูลภูมิลำเนาทวีปของนักท่องเที่ยว เพศ อายุ สถานภาพ จำนวนวันที่ท่องเที่ยว ประเภทนักท่องเที่ยว งบประมาณและการมีเด็กเข้าร่วมการท่องเที่ยว สร้างโมเดลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ J48 เทคนิคป่าสุ่มและเทคนิคการจำแนกแบบเบย์ ทำการทดสอบประสิทธิภาพโมเดลด้วยวิธีการตรวจสอบแบบไขว้ทบโดยเปรียบเทียบแบบคัดเลือกคุณลักษณะและแบบไม่คัดเลือกคุณลักษณะเพื่อหาโมเดลสนับสนุนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวทางภาคเหนือตอนบนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด จากผลการวิจัยพบว่าเทคนิคป่าสุ่มแบบไม่คัดเลือกคุณลักษณะมีประสิทธิภาพดีที่สุด ค่าความถูกต้องของการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 76.614 ค่าแม่นยำของการพยากรณ์เท่ากับ 0.77 และค่าการเรียกกลับของการพยากรณ์เท่ากับ 0.766 จากนั้นนำโมเดลที่ให้ค่าความถูกต้องสูงสุดไปพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวทางภาคเหนือตอนบนด้วยภาษาพีเอชพีในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

Published
2020-07-24