การศึกษาด้านการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ในการเกษตรแบบอัตโนมัติ

  • ศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ 2 นางลิ้นจี่ กทม 10120
  • ชาญวิทย์ มุสิกะ
  • ณัฐพล พันอินากูล
  • พันธกานต์ ปลุกปัญญา

Abstract

โครงงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเกษตรให้เป็นแบบอัตโนมติ โดยมุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์แบบจำลองในการปลูกผัก ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องดูแลผักที่ปลูกด้วยวิธีการแบบเดิม ช่วยลดภาระสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการดูแลผัก โดยการทำงานแบ่งเป็นสองส่วนระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์และโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ  การควบคุมอุปกรณ์แบบจำลองในการปลูกผักแบบอัตโนมัติต้องทำการเปิดโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เพื่อทำการส่งคำสั่งการทำงานไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บพัฒนาด้วยภาษาจาวาสคริปต์ มีกูเกิลไฟร์เบสเป็นเครื่องให้บริการและตัวจัดการฐานข้อมูล คลาวด์เอ็มคิวทีทีสำหรับรับคำสั่งจากโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โหนดเอ็มซียูสำหรับรับคำสั่งจากคลาวด์เอ็มคิวทีทีเพื่อส่งสัญญาณการทำงานไปยังอาดุยโนให้ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ จากการทดลองพบว่าการทำงานของอุปกรณ์แบบจำลองปลูกผักอัตโนมัติเป็นไปตามความต้องการของผู้พัฒนา โดยผลการทดสอบด้านการใช้งานมีความถูกต้องทั้งหมด ระยะเวลาปลูกผักให้เจริญเติบโตเต็มวัยระหว่างใช้อุปกรณ์แบบจำลองปลูกผักอัตโนมัติกับปลูกโดยธรรมชาติพบว่ามีระยะเวลาห่างกัน 2-3 วัน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผักที่ใช้ในการทดสอบ นอกจากนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานในส่วนของเว็บที่ใช้ในการควบคุมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.65 และมีค่าเบี่ยงเบน 0.29 ซึ่งอยู่ในระดับดี

Published
2020-07-29