ระบบสำหรับประเมินอาการและระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงโดยใช้ข้อมูลแวร์เอเบิลเซ็นเซอร์

  • อรสา พัสดุ Rajamangala University of Technology Krungthep, 2 Nanglinchee Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
  • รชต ภัทร่บุญภักดิ์
  • อาทิตย รุจิเงิน
Keywords: โรคความดันโลหิตสูง, แวร์เอเบิลเซ็นเซอร์, เหมืองข้อมูล, ระดับความรุนแรงของโรค, สนับสนุนการตัดสินใจ

Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอระบบสำหรับประเมินอาการและระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงด้วยข้อมูลแวร์เอเบิลเซ็นเซอร์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล แวร์เอเบิลเซ็นเซอร์ถูกนำมาใช้เพื่อบันทึกข้อมูลความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นข้อมูลความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ เพศ อายุ และดัชนีมวลกาย ถูกนำมาใช้ในการสร้างโมเดลเพื่อประเมินอาการและระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ 2 หลักการจำแนก ได้แก่ แรนดอมฟอร์เรส (Random Forest) และโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) ผลลัพธ์จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าแรนดอมฟอร์เรสสามารถประเมินอาการและระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงด้วยความถูกต้องร้อยละ 99.73 และร้อยละ 99.86 ตามลำดับ ดังนั้นแรนดอมฟอร์เรสจึงถูกนำมาใช้ในการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับประเมินอาการและระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง หากระบบประเมินพบอาการความผิดปกติและระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง ระบบจะแสดงผลลัพธ์และแผนภาพข้อมูลให้ผู้ใช้ทราบ ระบบที่เรานำเสนอเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ในการประเมินอาการเบื้องต้นของตนเองทุกวันที่บ้าน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไป

Published
2020-07-24