การผลิตรายการ “Broadcabulary” ผ่านเทคโนโลยีพอดคาสต์

  • วิสิฐ ตั้งสถิตกุล wisittungsathitkul@gmail.com
  • นรีรัตน์ สร้อยศรี
  • กนกวรรณ ภารยาท

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อผลิตรายการ “Broadcabulary” ผ่านเทคโนโลยีพอดคาสต์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังรับฟังการผลิตรายการ “Broadcabulary”ผ่านเทคโนโลยีพอดคาสต์ มีวิธีการศึกษา คือ ศึกษาข้อมูล ทฤษฎี จากหนังสือ ตำรา เอกสาร บทความ สื่อต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาดำเนินการผลิตรายการ “Broadcabulary” ผ่านเทคโนโลยีพอดคาสต์ โดยนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ประเมินคุณภาพ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง จากนั้นทำการประเมินความพึงพอใจ จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 132 คน ต่อสื่อพอดคาสต์หลังการรับฟัง ผลการศึกษา พบว่า ผลการประเมินคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.85, (S.D.) = 0.36 ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.64, (S.D.) = 0.51  

Published
2020-07-29