ที่ปรึกษา

ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บรรณาธิการ

ดร.ปิยะ  ถิรพันธุ์เมธี                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผศ.ดร.กนกพร  บุญทรง                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ดร.อรสา พัสดุ                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ

ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.อภิชาติ กาญจนทัต                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.อนิรุธ. ลวดทรง                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด                        มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์                           มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร.บุญสม เหลี่ยวเรืองรัตน์               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะ                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รศ.ดร.ไชยยันต์ ไชยยะ                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน                       มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์                     มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร