วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. กรุงเทพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2287 9600 ต่อ 7555 หรือ 7556
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085 357 1153
website : www.stj.sci.rmutk.ac.th

Principal Contact

วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Support Contact

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ