ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. กรุงเทพ

วัตถุประสงค์

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ เป็นวารสารที่มุ้งเน้นเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกษตร การบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศาสตร์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย รวมถึงวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม

ขอบเขต
ประกาศรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
การรับบทความลงพิมพ์ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมและการออกแบบ อุตสาหกรรมเกษตร การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ หรือการศึกษา

กำหนดการออกเผยแพร่

1 ฉบับ/ปี ทุกเดือนธันวาคม